Picture of man
doug ross isle of skye

Gàidhlig

Tha Gàidhlig fhathast na cànan làitheil ann an Tròndairnis. Dh’fhaodar a ràdh gur e Tròndairnis, taobh a-muigh nan Eilean Siar, an t-àite as cudromaiche ann an Alba a thaobh teachd-shaoghal cànan is cultar na Gàidhlig. Dhuinne, tha a’ Ghàidhlig fada nas motha na cànan; tha i na dualchas farsaing de dh’eòlas cultarail, cuimhne, cleachdaidhean agus sgilean a tha beò ann an daoine. Tha Tròndairnis a’ ruith cùrsaichean Gàidhlig ann an co-bhann ri Sabhal Mòr Ostaig.

Cuir fios air SMO airson tuilleadh fiosrachaidh.

https://www.smo.uhi.ac.uk/short-courses

Gaelic

Gaelic remains an everyday language in Trotternish. Trotternish is arguably the most important place in Scotland when it comes to the future of Gaelic language and culture, outside of the Western Isles. For us, Gaelic is more than a language; it is a wider heritage of cultural knowledge, memories, practices and skills that lives within people. Trotternish run Gaelic courses in conjunction with Sabhal Mòr Ostaig.

Contact SMO for further information.

https://www.smo.uhi.ac.uk/short-courses

Group talking
Man wearing a hat
Group talking around a quad bike
Group talking outdoors
Picture of sheep being sheared

Guthan Na Tìre

’S e pròiseact ùr a th’ ann an Guthan na Tìre, co- cheangailte ri Ionad Thròndairnis, agus bidh a’ chiad ìre den phròiseact a’ toirt a-steach prògram de bheul- aithris, mapadh coimhearsnachd agus gnìomhan tasglann didseatach. Cuidichidh Guthan na Tìre gus an dualchas a chumail agus dèanamh cinnteach gun gabh a chleachdadh airson buannachd na coimhearsnachd.

Cluinneamaid do ghuth! A bheil sgeul agad?

Airson barrachd fiosrachaidh a cho-roinn no fhaighinn, cuir fios gu co-òrdanaiche a’ phròiseict;

Eilidh NicChoinnich

Voices of the Land

Guthan na Tìre (Voices of the Land) is an exciting project being developed by Ionad Thròndairnis, which aims to sustain and transmit the unique cultural heritage of the Trotternish peninsula for the benefit of its communities.

Let us hear your voice! Do you have a story?

To share or receive more information, please contact project co-ordinator;

Eilidh NicChoinnich

Picture of Trotternish landscape

Fios / Contact

Faigh tuilleadh a-mach mu phlanaichean airson Ionad Thròndairnis.
Find out more about plans for the Trotternish Centre.

Le taic bho; / With support from;

Fios / Contact

Faigh tuilleadh a-mach mu phlanaichean airson Ionad Thròndairnis.
Find out more about plans for the Trotternish Centre.

Le taic bho Bhòrd na Gàidhlig / With support from Bòrd na Gàidhlig