Picture of the museum
staffin museum

Fios

Ma tha thu airson a thighinn còmhla rinn air an turas seo agus ar n-adhartas a leantainn, nach cuir thu fios thugainn a’ cleachdadh an fhiosrachaidh gu h-ìosal.

Contact us

If you would like to join us on this journey and follow our progress, please contact us using the details below.

Picture of The Storr

Fios / Contact

Faigh tuilleadh a-mach mu phlanaichean airson Ionad Thròndairnis.
Find out more about plans for the Trotternish Centre.

Le taic bho; / With support from;

Fios / Contact

Faigh tuilleadh a-mach mu phlanaichean airson Ionad Thròndairnis.
Find out more about plans for the Trotternish Centre.

Le taic bho Bhòrd na Gàidhlig / With support from Bòrd na Gàidhlig