Picture of stones in a circle
fairy glen

Àite

Tha grunn chomharran-tìre ainmeil taobh a-staigh suidheachadh ar làraich: Bodach an Stòr èibhiseach, creagan drùidhteach a’ Chuith-raing; is an uair sin Creag an Fhèilidh, air a h-ainmeachadh air sgàth ‘s gu bheil coltais fèileadh oirre, fèileadh le pleatan de cholbhan basalt, agus na pàtranan tarsaing air am fighe le bacan dolairit. ‘S iad seo cuid de na seallaidhean a tha luchd-turais dhan Eilean Sgitheanach ag iarraidh fhaicinn. Air a shuidheachadh ri taobh an rathaid mheasail A855 air ceann ear-thuath an rubha, bidh Ionad Thròndairnis na bhuannachd mhòr dha na ceudan is mìltean de luchd-turais a chleachdas an rathad seo fhad ‘s a thèid iad timcheall seallaidhean ìomhaigheach an Eilein Sgitheanaich. An-dràsta ge-tà, chan eil acasan a tha a’ draibheadh tron àite ach cothrom beag a thuigsinn gu dè tha mun cuairt orra a thaobh na h-eachdraidh ionadail agus na h-àrainneachd nàdarra. Ciamar a chaidh an cruth-tìre a chruthachadh, cò bha a’ fuireach ann aig amannan na bu thràithe, dè seòrsa beatha a bhiodh aca. Seo na ceistean a th’ aig iomadh luchd-turais. Aig an aon àm chuireadh an coimhearsnachd ionadail fàilte air a’ chothrom an cuid làn-eòlais agus gràdh dhan sgìre a phàirteachadh. Gu cudromach, tha iad ag iarraidh comas a bhith aca goireasan leasaichte a thoirt dhan luchd-turais gus am faod iad stad, fois a ghabhail agus biadh is deoch ionadail a mhealtainn. ‘S dòcha airson cuirm-ciùil a mhealtainn – no fiù ’s fuireach?

View of Trotternish sunset
Picture of a road
isle of skye map
Picture of a waterfall

Location

There are several famous landmarks within the location of the site: the majestic Old Man of Storr, the imposing crags of the mysterious Quiraing; then there is the Kilt Rock so called because of its resemblance to a kilt, with its pleats formed by basalt columns and its cross-weave patterns woven by the intruded sills of dolerite. These are some of the sights that visitors to Skye want to tick off their list of must-sees. Situated just off the popular A855 route on the north east tip of the peninsula, Ionad Thròndairnis will be of immense benefit to the hundreds of thousands of visitors who use this route whilst exploring these iconic sights of Skye. Currently, those who drive through the area have limited opportunity to understand exactly what they are experiencing in terms of the local history and the incredible natural environment. How was the landscape formed, who lived here in earlier times, how did they live? These are the questions that many visitors would like to ask. At the same time the local community would welcome the opportunity to share their deep knowledge and love of the area. Importantly, they want to be able to offer their visitors vastly improved facilities for them to stop, rest and enjoy local food and drink. Perhaps to take in a concert – or even to stay?

Fios / Contact

Faigh tuilleadh a-mach mu phlanaichean airson Ionad Thròndairnis.
Find out more about plans for the Trotternish Centre.

Le taic bho; / With support from;

Fios / Contact

Faigh tuilleadh a-mach mu phlanaichean airson Ionad Thròndairnis.
Find out more about plans for the Trotternish Centre.

Le taic bho Bhòrd na Gàidhlig / With support from Bòrd na Gàidhlig